Bez tytułu.jpg

Zasady ochrony danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium EE sp. z o.o., sp.k. z siedzibą o adresie Aleja 3 Maja 2 49, 00-391 Warszawa. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem.

Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane pytanie.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z Użytkownikami serwisu internetowego);

wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa adresu poczty elektronicznej (e-mail) zgodnie z prawem. Z tego powodu, zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego kiedy (datę i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jaki adres poczty elektronicznej (e-mail) został nam udostępniony (wypełniając obowiązki prawne);

Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy przez okres 1 roku, liczony od dnia, w którym nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej wycofania, chyba, że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane przetwarzali będziemy do czasu jego rozstrzygnięcia.

Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych i ich sprostowania. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności.

Polityka prywatności strony internetowej

https://laboratorium.ee/

Obowiązuje od 17 czerwca 2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://laboratorium.ee/ jest Laboratorium EE Sp. z o.o., Sp. k., adres siedziby: Al. 3 maja 2/49, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000523161, NIP: 5252593479, REGON: 147415997, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000,00zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@laboratorium.ee dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Al. 3 maja 2/49, 00-391 Warszawa, adres do doręczeń: Al. 3 maja 2/49, 00-391 Warszawa, NIP: 5252593479, REGON: 147415997, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@laboratorium.ee, zwany dalej "Administratorem".

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://laboratorium.ee/ w przypadku:

skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

adres e-mail,

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

IV PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@laboratorium.ee.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V PLIKI "COOKIES"

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI REMARKETING

Serwisy internetowe korzystają z remarketingu i trackingu Google AdWords, Google Analytics, HotJar. Facebook Conversion Tracking oraz Facebook Custom Audiences do reklamowania swoich produktów online. Laboratorium EE zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords, w tym: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing (dowiedz się więcej o plikach cookie używanych przez Google).

Laboratorium EE i inni dostawcy, w tym Google, korzystają zarówno z własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych do informowania, optymalizacji oraz wyświetlania reklam na podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie. Google i inni dostawcy wyświetlają nasze reklamy w Internecie. Możesz zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Możesz też całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki. W przypadku Facebooka, jeżeli nie chcesz aby gromadzone były informacje o Twojej aktywności w witrynach lub aplikacjach poza Facebookiem i wykorzystywane do wyświetlania Ci reklam, możesz wyrazić sprzeciw w Ustawieniach reklam. Laboratorium EE nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

VII ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Laboratorium EE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.